SOGL – od 1 stycznia 2021 nowe obowiązki dla OZE

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wytwórców energii odnawialnej z całej Polski będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące przysyłania danych o energii elektrycznej wytwarzanej i wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej.

Przekazywanie do Polskich Sieci Elektroenergetycznych informacji pomiarowych pozyskanych od wytwórców będzie odbywało się za pośrednictwem operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL), to kodeks operacyjny określający wymagania wobec OSP, OSD oraz tzw. "significant grid users” (SGUs, tj. uczestników rynku obejmujących m. in. wytwórców, odbiorców i inne podmioty, których funkcjonowanie ma wpływ na pracę systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, utrzymania poziomów częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania połączonego systemu i zasobów. Wytyczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r. i obowiązują od dnia 14 września 2017 r.

Rozporządzenie powstało z połączenia projektów: Operational Security (NC OS) - w zakresie bezpieczeństwa pracy systemu / bezpieczeństwa ruchowego, Operational Planning & Scheduling (OP&S) - w zakresie planowania operacyjnego oraz grafikowania i Load-Frequency Control & Reserves (LFC&R) - w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw operacyjnych.

Link do ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1485:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&qid=1536922662610&from=PL

Decyzja Prezesa URE 7 września 2018 r, znak DRE.WRE.0812.1.6.2018.MDę, zatwierdzająca propozycję Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA dotyczącej określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej, określonej w dokumencie zatytułowanym: "Propozycja wszystkich OSP dotycząca określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego"
https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20181001_decyzja_URE_LFC_block/5ae0a4a8-4455-43a3-b9be-10e6f3273c87

Decyzja Prezesa URE znak nr DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ z dnia 15 marca 2019 r. zatwierdził propozycję dotyczącą zakresu wymiany danych z wyłączeniem punktu 3.4., zatytułowanego: „Wymiana danych strukturalnych pomiędzy Wytwórcami a OSD”.
https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20190319+_decyzja_Prezesa_URE_zakres_wymiany_danych/cd0ff72d-b1fd-45f4-ad81-40065e5ec9bb

 

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi weryfikację możliwości uzyskania koncesji WE/OZE/OPC oraz prowadzenia postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

 

Zobacz także