RODO na stronie www również w języku obcym

Jeśli strona internetowa adresowana jest również do odbiorców w innych państwach realizacja obowiązku informacyjnego RODO powinna nastąpić również w językach obcych, w szczególności właściwych dla tych państw – wskazał austriacki organ ochrony danych osobowych w decyzji wydanej wobec polskiego przedsiębiorcy.

Przedmiotowa decyzja wydana została w sprawie ze skargi obywatelki Austrii Brigitte A., która dokonała zamówienia okien u polskiego producenta. W związku z możliwością wystąpienia wadliwości zamknięć do okien skontaktował się z nią przedsiębiorca będący producentem okuć okiennych. Skarżąca zaniepokojona kontaktem ze strony innego przedsiębiorcy, który na dodatek nie poinformował jej o sposobie pozyskania jej danych osobowych, złożyła skargę do die Datenschutzbehörde (austriackiego organu ochrony danych osobowych), który w wydanej decyzji stwierdził naruszenie obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO i nakazał jego dopełnienie względem skarżącej. Jednocześnie, jak wskazał organ w uzasadnieniu decyzji, z uwagi na zasadę lokalizacji rynkowej koniecznym jest zapewnienie, aby informacje i zawiadomienia były co do zasady tłumaczone na języki tych państw, w których przedsiębiorca oferuje swoje usługi, uwzględniając obywatelstwo lub miejsce zamieszkania osoby, której dane dotyczą.

W konsekwencji w przypadkach adresowania przez przedsiębiorców swojej oferty do zagranicznych odbiorców w językach obcych, powinni oni zadbać o to, aby w każdym z tych języków wypełnić obowiązek informacyjny RODO w taki sposób, aby odwiedzający stronę internetową mogli zrozumieć wszystkie podane informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem osób, których dane dotyczą. Przedmiotowy obowiązek, wynikający z art. 13 i 14 RODO, stanowi jedną z podstawowych powinności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Rodzaj przekazywanych informacji w zakresie realizacji tegoż obowiązku zależny jest od sposobu pobierania danych, tj. w zależności, czy dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (w tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 14 RODO) czy też są pozyskiwane ze źródeł pośrednich (art. 15 RODO). W każdym z tych przypadków istnieje powinność poinformowania o fakcie przetwarzania danych osobowych oraz jego celach, zapewniając odpowiedni poziom rzetelności i przejrzystości tego procesu oraz realizację praw podmiotów danych, wynikających z przepisów RODO.

W ramach specjalizacji Kancelaria opracowuje i dostosowuje obowiązki informacyjne RODO u przedsiębiorców, przeprowadza szkolenia oraz zapewnia obsługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także