Problemy z opłatą produktową.

Problemy z opłatą produktową. Nawet 1 mln kary dla przedsiębiorców sprowadzających oleje lub preparaty smarowe do Polski za brak wpisu do BDO

Jeszcze nie wszystkich przedsiębiorców wpisano do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (kilkukrotnie przekładany termin na rejestrację obecnie został ustalony na dzień 31.12.2020 r.) a już urzędy marszałkowskie zaczynają wzywać niefigurujące podmioty sprowadzające do Polski oleje lub preparaty smarowe do uzupełnienia tego braku oraz do złożenia sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za lata 2014-2018. Dzięki nowo utworzonemu rejestrowi BDO, zaczęto przeprowadzać kontrole wypełniania obowiązku uiszczania opłaty produktowej przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek polski m.in. oleje smarowe ze względu na brak zapewnienia odpowiedniego poziomu recyklingu. Konsekwencje owych kontroli mogą być niezwykle dolegliwe, ponieważ zgodnie z przepisami, maksymalna grzywna za brak aktualizacji wpisu w BDO lub za niezłożenie sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej wynosi 5 tys. zł, zaś za brak rejestracji w BDO nawet do 1 mln zł. 

Sprawa nie jest jednak tak oczywista i warto prześledzić dokładnie przepisy, ponieważ nie każdy przedsiębiorca wprowadzający na teren Rzeczypospolitej Polskiej oleje smarowe lub preparaty smarowe zobowiązany jest do dokonania opłaty produktowej. Z treści przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wynika, że jedynie pewna kategoria olejów oraz preparatów smarowych podlega tej opłacie (m.in. dotyczy olejów zapobiegających zamarzaniu), co jednak może zostać przeoczone przez urząd marszałkowski wzywający do złożenia sprawozdania o opłacie produktowej.

 

Z tego też względu w przypadku otrzymania wezwania od urzędu marszałkowskiego w zakresie wypełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej Kancelarii celem analizy zasadności złożenia sprawozdania OŚ-OP1 oraz dokonania opłaty produktowej. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro (@) basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także