Prawo energetyczne - nowe utrudnienia w uzyskaniu koncesji

Jak wspominaliśmy w poprzednich informacjach Komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych, podczas posiedzenia w dniu 8 stycznia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji prawa energetycznego (druk nr 808), który w założeniach wprowadza istotne zmiany dla obecnych i nowych koncesjonariuszy. Jedyną z najistotniejszych modyfikacji dla podmiotów zamierzających uzyskać koncesję jest wprowadzenie szerszej definicji zabezpieczenia majątkowego oraz zasad jej ustanawiania.

Jakkolwiek według dotychczasowych przepisów Prezes Urzędu Regulacji Energetyki miał możliwość w postępowaniu o udzielenie koncesji uzależnić wydanie decyzji od złożenia przez wnioskodawcą zabezpieczenia majątkowego, to było to w praktyce rzadko stosowane. Zazwyczaj w postępowaniach o udzielenie koncesji, URE badało zdolności finansowe przedsiębiorcy weryfikując czy rzeczywiście będzie on w stanie prowadzić działalność regulowaną.

Wydaje się, że intencją autorów zmian jest większe sformalizowanie postępowania koncesyjnego i ograniczenie ilości pozytywnych decyzji wydawanych przez Prezesa URE, co może wynikać z treści uzasadnienie, zgodnie z którym: „Instytucja zabezpieczenia jest szczególnie istotna w przypadku koncesji na obrót paliwami i energią, w sytuacji gdy podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji nie dysponuje żadną infrastrukturą. Zasadne jest określenie zasad stosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego z uwagi na bardzo ogólne brzmienie obowiązującego przepisu art. 38. Mając jednocześnie na uwadze, że doprecyzowanie czy też w zasadzie określenie ww. zasad będzie miało istotny wpływ na prawa i obowiązki przedsiębiorców, realizacja tego postulatu powinna zostać zrealizowana przepisami ustawy.” Stanowisko to zdaje się potwierdzać, że rząd po wprowadzeniu w 2016 r. pakietu energetycznego, który w praktyce doprowadził do wygaszenia wielu firm działających na rynku energetycznym, ponownie zaostrza zasady udzielania pozwoleń na obrót energią.

Proponowane przepisy mogą budzić niepokój, a negatywną ocenę propozycji zmiany art. 38 ustawy wydał Sąd Najwyższy, w piśmie z dnia 19 stycznia 2021 r., wskazując że nowe regulacje nie wprowadzają jasnych wytycznych, w jakich sytuacjach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien korzystać ze swoich uprawnień, a w jakich ich zaniechać. Ta zbytnia dowolność wydaje się nieuzasadniona w kontekście tak szczegółowego ustalenia zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego (wysokość, terminy, uzupełnienie).

Chociaż nowe regulacje nie obejmą dotychczasowych koncesjonariuszy, to z uwagą powinni przyjrzeć się im ci przedsiębiorcy, którzy planują w najbliższym czasie występować o uzyskanie koncesji na obrót źródłami energii.


Projekt ustawy:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=808

Koncesjonariuszy, zainteresowanych wsparciem Kancelarii w uzyskaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi lub wytwarzaniem energii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu. www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także