Nowe wymogi dla farm fotowoltaicznych o mocy pow. 6,5 KW

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. wprowadza nowy obowiązek dla inwestorów przy budowie farm fotowoltaicznych. Zgodnie z art. 1 pkt. 8 nadano nowe brzmienie art. 29, który w części dotyczący instalacji wskazuje, że: „… do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a…”

W praktyce oznacza to zwiększenie kosztów inwestycji, z uwagi na konieczność uzyskania niezależnej ekspertyzy, która może wprowadzać dodatkowe zalecenia do których instalator i projektant będą musieli się zastosować. Argumentem przemawiającym za wejściem w życie nowych regulacji jest potrzeba większego zabezpieczenia, szczególnie przeciwpożarowego. Dotychczas często zdarzało, się, że instalacje nie posiadały np. detektorów iskrzenia czy wyłączników przeciwpożarowych, które pozwalały na odłączenie od reszty instalacji będących pod napięciem paneli PV. Innym problemem zgłaszanych przez instalatorów było oparcie instalacji na falowniku centralnym podczas gdy za bezpieczniejsze rozwiązanie uznawano mikrofalowniki.

Niewątpliwie problemem dla inwestorów będzie sprawne i szybkie uzyskanie opinii rzeczoznawców, których w niektórych województwach zdecydowanie brakuje. Nowe wymogi wiążące się z dodatkowym nakładem czasowym i finansowym należy uwzględnić już na etapie przygotowania inwestycji.

Link do nowelizacji:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000471/T/D20200471L.pdf

 

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi weryfikację możliwości uzyskania koncesji WE/OZE/OPC oraz prowadzenia postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

 

Zobacz także