Naruszenie interesów konsumenckich podstawą odebrania koncesji

Komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych, podczas posiedzenia w dniu 8 stycznia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji prawa energetycznego (druk nr 808), który w założeniach wprowadza istotne zmiany dla obecnych i nowych koncesjonariuszy. Z punktu widzenia przedsiębiorców działających na rynku obrotu energią na szczególną uwagę zasługuje zmiana dotycząca rozszerzenia uprawnień Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie cofnięcia koncesji.

Według uzasadnienia projektu w art. 41 ustawy znajdzie się nowy zapis, zgodnie z którym Prezes URE będzie mógł cofnąć koncesję w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego prawomocnej decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Definicja owych praktyk według ustawy jest bardzo szeroka, a katalog możliwych naruszeń skutkujących interwencją Prezesa UOKiK może dotyczyć na przykład naruszeń polegających w prowadzeniu zbyt agresywnej reklamy lub takiej, która nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do oceny produktu przez odbiorcą. Za naruszenie dobrych praktyk może być również uznany niejasny system finansowania płatności za towary lub usługi, czy też niezgodne z prawdą informowanie o zakresie prowadzonej działalności.

Szczególną uwagę przedsiębiorcy powinni zwrócić na procedury związane z zawieraniem umów na odległość z konsumentami, zachowując wymogi wynikające z przepisów chroniących ich prawa. Należy sięgnąć w tym celu do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, która w art. 12 wskazuje na katalog obowiązków, jakie sprzedawca musi spełnić przy realizacji transakcji. Jest on bardzo szeroki i choćby z tego względu przedsiębiorcy działający na rynku energii powinni dostosować swoje dotychczasowe procedury. W przypadku uchwalenia nowelizacji ich naruszenie będzie bowiem wiązać się nie tylko z sankcjami związanymi z postępowaniem przez UOKiK, ale i może wpłynąć na ograniczenie prawa prowadzenia działalności regulowanej.


Projekt ustawy:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=808

 

Koncesjonariuszy, zainteresowanych wsparciem Kancelarii przy opracowaniu procedur wewnętrznych  zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu. www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także