Kara umowna za brak zapłaty podwykonawcy – wyrok SN

W umowach o roboty budowlane od dłuższego czasu kontrowersje budziło zagadnienie, czy dozwolone jest nakładanie przez inwestora na wykonawcę kar umownych za brak zapłaty jego podwykonawcy. Utrwalone jest stanowisko sądów, które zostało potwierdzone ostatnią uchwała 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. III CZP 3/19), że kar umownych nie można stosować w wypadku świadczeń pieniężnych.

Na tym tle powstał jednak odrębny problem, polegający na odpowiedzi na pytanie, czy z kolei inwestor może obciążyć wykonawcę karą za to, że ten nie zapłacił swojemu podwykonawcy. W doktrynie i orzecznictwie funkcjonowały do tej pory dwa odmienne i sprzeczne ze sobą stanowiska. Z jednej strony funkcjonuje zakaz zastrzegania kar na wypadek braku zapłaty, a z drugie strony owa zapłata nie dotyczyła relacji inwestor – wykonawca, ale wykonawca – podwykonawca.

W uchwale 3 sędziów z dnia 30 czerwca 2020 r. (sygn. akt: III CZP 67/19), Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że taki obowiązek zapłaty podwykonawcy ma charakter zobowiązania niepieniężnego, a zatem dozwolone jest umieszczenie w umowie o roboty budowlane klauzuli zastrzegającej w takiej sytuacji karę umowną. 

To ważne orzeczenie, które daje nowe instrumenty prawne nie tylko inwestorom, ale też generalnym wykonawcom, którzy mogą teraz w umowach dodatkowo zabezpieczać swoje interesy i chronić się przed ewentualnymi roszczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców

Link do uchwały Sądu najwyższego z 30.06.2020 (III CZP 67/19) :
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1294-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2019


W ramach specjalizacji Kancelaria opracowuje i weryfikuje umowy o roboty budowlane zarówno od strony inwestorów, jak i wykonawców. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także