Kancelaria Basiewicz Kasprzyk wygrywa w Sądzie Najwyższym

Kancelaria wygrywa sprawę cywilną o kwotę ponad 1 miliona złotych, mającą za przedmiot rozstrzygnięcie istotnej kwestii potrącenia wraz z podniesionym zarzutem przedawnienia roszczenia. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd Okręgowy jako sąd I instancji zasądził niemal w całości zasądził dochodzoną imieniu klienta Kancelarii kwotę. Strona pozwana zaskarżyła powyższy wyrok apelacją. Na skutek apelacji strony Sąd Apelacyjny orzekł o uchyleniu wyroku Sądu I instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Powodem takiego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego było odmienne zapatrywanie na kwestię skuteczności postawionego przez pozwanego zarzutu potrącenia. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy błędnie uznał, iż roszczenie przedstawione do potrącenia - co do zasady – pozbawione jest podstaw prawnych.

Kancelaria Basiewicz Kasprzyk zaskarżyła w imieniu Klienta wyrok Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego, zarzucając iż odmienna ocena Sądu Apelacyjnego dotycząca wykładni przepisów prawa materialnego, przekładająca się na odmienną ocenę w przedmiocie zasadności roszczenia zgłoszonego do potrącenia nie może stanowić podstawy do uchylenia wyroku Sądu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Zarzucono Sądowi Apelacyjnemu, że w powyższe okoliczności nie mieszczą się w żadnej przesłane procesowej, która pozwalałaby na wydanie wyroku kasatoryjnego.

Sąd Najwyższy w pełni podzielił sformułowane przez nas argumenty. Co prawda orzeczenie Sądu Najwyższego nie przesądza zasadności podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia, to jednak zakwestionowanie przez Sąd Najwyższy, wydanego przez Sąd Apelacyjny wyroku uchylającego było bardzo istotne. Po pierwsze sprawa w pierwszej instancji trwała ponad 6 lat. Ponowne badanie sprawy przez Sąd Okręgowy z pewnością znacznie wydłużałoby czas wydania prawomocnego orzeczenia. Po drugie odmienna ocena skuteczności potrącenia wyrażona przez Sąd Najwyższy dotyczyła stosunkowo niewielkiej części roszczenia, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania w całości. Tym samym nawet gdyby miał zostać uwzględniony to bardziej optymalnym wariantem dla klienta było uzyskanie od Sądu II instancji wyroku co do meritum niż ponowne prowadzenie sprawy przed Sądem I instancji, a być może także ponowne prowadzenie postępowania apelacyjnego.


To istotny wyrok, mający na uwadze sprawność i szybkość procesu dochodzenia roszczeń o zapłatę przed sądem, ograniczający jednocześnie zakres postępowania w przypadku uchylenia wyroku, a co za tym idzie przyczyniający się do przyśpieszenia rozpoznawanych spraw.

 

Kancelaria prowadzi doradztwo z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych oraz reprezentuje klientów w procesach sądowych. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także