Elektrownie wiatrowe z wyższym podatkiem – wyrok TK

Elektrownie wiatrowe z wyższym podatkiem – wyrok TK

Za niezgodne z konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny Art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276) w zakresie, w jakim wprowadził z mocą wsteczną art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tej ustawy. Trybunał uznał, że jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą nieretroaktywności prawa (zasadą lex retro non agit).Wyrok dotyczy zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim przewidywały zmianę z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. definicji budowli na potrzeby podatku od nieruchomości, co powodowało obniżenie podatku od nieruchomości należnego od elektrowni wiatrowych.

Zacytowane przepisy obniżyły podatek od elektrowni wiatrowych przywracając poziom opodatkowania obowiązujący do końca 2016 r. Podatek ten systematycznie był zwiększany, ale ustawodawca zdecydował się na zmianę począwszy od 2018 r. wprowadzając zaskarżone przez 2 Gminy przepisy.

Skarżące Gminy argumentowały, że zmiana prawa z mocą wsteczną pozbawia je części wpływów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości i tym samym narusza wywodzone z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) zasady lex retro non agit (zakaz działania prawa wstecz). Trybunał stwierdził, że „ustawodawca wprowadził z mocą wsteczną przepisy ściśle związane z prawem daninowym w sytuacji, gdy nie było to konieczne, nie zachowując przy tym zasady proporcjonalności i pogarszając sytuację finansową gmin, na terenie których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe. Ponadto ustawodawca mógł ustanowić kwestionowane przepisy wcześniej, bez potrzeby wprowadzania ich z mocą wsteczną. Kwestionowana regulacja doprowadziła do negatywnych następstw dla gmin, których dochody z tytułu opodatkowania elektrowni wiatrowych zostały uszczuplone z mocą wsteczną, co utrudniło im realizację zadań własnych i ostatecznie było niekorzystne dla mieszkańców tych jednostek samorządu terytorialnego.”

Trybunał Konstytucyjny uznał za uzasadnione zminimalizowanie oddziaływania wydanego w niniejszej sprawie wyroku na ukształtowane już stosunki prawne i zdecydował, że konieczne jest odroczenie terminu utraty mocy obowiązującej niezgodnej z Konstytucją regulacji o 18 miesięcy.

Aktualnie należy oczekiwać na inicjatywę legislacyjną w zakresie niekonstytucyjnych przepisów, która będzie stanowić dla właścicieli farm wiatrowych odpowiedź, czy będą zobowiązani do wyrównania podatku za 2018 rok, czy też  dochody gmin zostaną zrekompensowane przez Skarb Państwa.

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego:
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/11169-wejscie-w-zycie-przepisow-z-moca-wsteczna-elektrownie-wiatrowe


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11168-wejscie-w-zycie-przepisow-z-moca-wsteczna-elektrownie-wiatrowe

Wojciech Basiewicz
wojciech.basiewicz(@)basiewiczkasprzyk.pl

Tel. + 48 607 535 683

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi weryfikację możliwości uzyskania koncesji WE/OZE/OPC oraz prowadzenia postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także