E-commerce – Regulaminy do zmiany od 1 stycznia 2021 r.

E-commerce – Regulaminy sklepów internetowych do zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie część przepisów ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875). O ile zmianie nie ulega sama definicja konsumenta zawarta w art. 22¹ kodeksu cywilnego, o tyle nowelizacja objęła przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz część regulacji k.c. dotyczącą postanowień niedozwolonych oraz rękojmi za wady rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Pierwsza istotna korekta w dotychczasowych przepisach to przyznanie przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Nowelizacja dotyczy bowiem również ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z2019r. poz.134 i730), w której po art.38 dodany został art.38a w następującym brzmieniu: „Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej  Ewidencji  i Informacji  o Działalności Gospodarczej.”

 

Rękojmia za wady kupionej rzeczy

Kolejna modyfikacja obejmuje odpowiedzialności za wady rzeczy kupionej przez internet i według nowych przepisów również jednoosobowy przedsiębiorca może skorzystać z uprawnień na preferencyjnych warunkach które do tej pory przysługiwały wyłącznie konsumentom.

Zmianie uległy bowiem przepisy kodeksu cywilnego poprzez dodanie nowych regulacji i po art.556ᶟ dodano art.556⁴ i art.556⁵ o następującym brzmieniu:

Art.556⁴: Zawarte  w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art.558§1  zdanie  drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej” oraz

„Art.556⁵. Przepisów art. 563  oraz  art. 567§2 dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie po-siada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej  Ewidencji  i Informacji  o Działalności Gospodarczej.”

Ponadto dodano art.576⁵ o następującym brzmieniu: „Art.576⁵ .Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym dziale, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej  Ewidencji  Informacji  o Działalności Gospodarczej.”

Klauzule niedozwolone

Podobnie, przedsiębiorcy prowadzący własną działalność będą mogli powoływać się na ochronę wynikającą z przepisów o klauzulach abuzywnych zawartych w kodeksie cywilnym. Dodano bowiem nowy przepisy art. 385⁵ k.c. stanowiący iż:  „Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte wart.3851–3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

Warunek skorzystania uprawnień

Jednoosobowy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze wszystkich opisanych powyżej uprawnień jednak pod warunkiem, że zawarta umowa – zakup towaru nie będzie związana z prowadzonym przez niego biznesem. Chodzi o ustalenie, że zakwalifikowania takiej umowy jako nieposiadającej dla niej charakteru zawodowego. Interpretacja owego charakteru zawodowego będzie odbywać na podstawie kodów działalności PKD wskazanych w CEIDG.

Link do ustawy nowelizującej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001495/T/D20191495L.pdf

 

Z uwagi na fakt, iż nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową (umowy zawierane na odległość) zobowiązani są do zmodyfikowania swoich regulaminów poprzez dostosowanie ich dotychczasowych regulacji do nowych wymogów.

 

W ramach specjalizacji Kancelaria opracowuje i dostosowuje regulaminy sklepów internetowych. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

 

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Zobacz także