BDO - 28 lutego 2021 r. upływa termin na uiszczenie opłaty rocznej

W ustawie o odpadach, ustawodawca przewidział obowiązek uiszczenia opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej dla niektórych przedsiębiorców wytwarzających odpady. Opłata rejestrowa i opłata roczna są opłatami administracyjnymi mającymi pokrywać w części koszty prowadzenia rejestru BDO.

W art. 57 ww. ustawy przewidziano, że ostatecznym terminem uiszczania opłat będzie ostatni dzień lutego każdego roku. Obowiązek uiszczenia opłaty rejestrowej i rocznej dotyczy wyłącznie przedsiębiorców:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
  • wprowadzający baterie lub akumulatory,
  • wprowadzający pojazdy,
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzający na terytorium kraju opony,
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej i opłaty rocznej ustalono stawkę roczną wysokości 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.

Przy czym należy podkreślić, iż nieuiszczenie opłaty rocznej skutkuje wykreśleniem podmiotu z rejestru BDO, natomiast za brak wpisu w BDO przedsiębiorcy zobowiązanego do ujawnienia się w tym rejestrze ustawodawca przewidział natomiast dotkliwą karę pieniężną. Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu na wniosek do rejestru BDO podlega bowiem zgodnie z art. 194 ustawy o odpadach administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. Zachęcamy zatem do terminowego dokonywania opłaty rocznej na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.

W razie problemów związanych z dokonywaniem opłaty rejestracyjnej, opłaty rocznej lub opłaty produktowej, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także