3.01.2020 - Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia umowę kredytową p. Dziubaków

W dniu 3 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał przełomowy wyrok w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank. Uprzednio w sprawie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. akt: C-260/18):
Link do orzeczenia TSUE:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B8885C59016D3E305EF6FE03D55674B3?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7835935

Sąd Okręgowy wyrokiem unieważnił umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, uznając, że doszło do rażącego naruszenia interesów kredytobiorców w umowie kredytu. Sąd na uzasadnienie tego poglądu wskazał m.in. na brak poinformowania kredytobiorców przez Bank o rzeczywistym ryzyku związanym ze wzrostem kursu waluty

Od czasu wyroku TSUE, w sądach zapadają najczęściej wyroki na korzyść kredytobiorców, choć trzeba pamiętać że droga do dochodzenia roszczeń nie jest w dalszym ciągu łatwa, a każda sprawa wymaga pogłębionej analizy. Nie tylko nie wszystkie klauzule, na które powołują się „frankowicze” są uznawane przez sądy za niedozwolone, ale przede wszystkim istotne jest prawidłowe sformułowanie żądania pozwu.

Przykładem jednej ze spraw rozstrzyganych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, w ocenie sądu żądanie pozwu było niepełne co skutkowało oddaleniem powództwa.
Link do wyroku:
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000265_2019_Uz_2019-11-19_001?fbclid=IwAR2uZMLJsgl9W79Uu6yXBgWigiCbPv7op1eonjn9ABwDd8ei32pH4hYAtk0 Sygn. akt: I ACa 265/19

Przypominamy, że Kancelaria przygotowała ofertę dochodzenia roszczeń od banków dla osób, które zaciągnęły hipoteczny kredyt frankowy. Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres kredytyfrankowe@basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także