29.06.2019 OZE - kolejna nowelizacja ustawy !

W dniu 7 czerwca 2019 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która następnie po akceptacji Senatu została tego samego dnia podpisana przez Prezydenta. Nowelizacja, weszła w życie 29 czerwca 2019 r.

W miesiąc później Sejm pracował już nad kolejnym projektem, który wpłynął do Sejmu 09.07.2019 r. Usta\wa została przekazana do Senatu (bez poprawek), a następnie została podpisana przez Prezydenta w dniu 5 sierpnia 2019 r.
Tekst ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3656_u/$file/3656_u.pdf

Najważniejsze zmiany wprowadzone zmienionymi ustawami to w szczególności:

→ rozszerzenie definicji prosumenta
→ aktualnej reguły kumulacji pomocy publicznej
→ nowej definicji drewna energetycznego
→ nowej definicji biogazu rolniczego i hydroenergii
→ ustalenie cen aukcyjnych,
→ wydłużenie terminu sprzedaży energii.

Treść informacji za:

https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/48/1/odnawialnezrodla.rtf

"Celem ustawy jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie przeprowadzenia aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), będącej przedmiotem sprzedaży w aukcjach w 2019 r.
Z uwagi na powyższe okoliczności, nowelizacja przewiduje:
1)    dookreślenie wybranych zagadnień ustawy OZE oraz mechanizmów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń, celem wyeliminowania niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym, jak i systemie świadectw pochodzenia,
2)    wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej,
3)    zwiększenie maksymalnej mocy instalacji wykorzystujących biogaz, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach systemu dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium), w celu zapewnienia przewidywanych warunków do rozwoju stabilnych źródeł energii, które jednocześnie przynoszą dla krajowej gospodarki dodatkowe korzyści oprócz produkcji energii elektrycznej,
4)    minimalizację ryzyka związanego z nierozpoczęciem sprzedaży w systemie aukcyjnym z powodu kumulacji postępowań koncesyjnych, jak również zapewnienie realizacji jak największej liczby projektów, które pozwolą osiągnąć cele OZE wyznaczone na rok 2020,
5)    precyzyjne określenie daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie, precyzyjne określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym,
6)    doprecyzowanie zasad w ramach procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji, z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne w zakresie identyfikacji kręgu podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji,
7)    przedłużenie terminu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE,
8)    usunięcie kolizji terminu wynikającego z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przypadku elektrowni wiatrowych z terminem na dokonanie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego,
9)    umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 r., poprzez określenie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej,
10)    wsparcie rozwoju prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej.
Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia."

Zobacz także