23.12.2019 - Od 1 stycznia 2020 r. rozpoczyna pełne funkcjonowanie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! – ZMIANY
W USTAWIE O ODPADACH WCHODZĄ W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2020 R.

Od 1 stycznia 2020 r. rozpoczyna pełne funkcjonowanie Baza danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO). Celem nowego rejestru jest kontrola ewidencjonowania odpadów przez podmioty je wytwarzające przez organy inspekcji środowiska.
Z tego też względu do 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy objęci przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach powinni złożyć wnioski rejestracyjne do ww. rejestru.

KATALOG PODMIOTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Zgodnie art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,

b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,

c) organizacji odzysku,

d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

 

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479):

a) wprowadzających pojazdy,

b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,

c) prowadzących stacje demontażu,

d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;

b) zbierających zużyty sprzęt,

c) prowadzących zakład przetwarzania,

d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,

f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

 

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1479):

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,

b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

c) podmiotów pośredniczących

 

5) z zakresu niniejszej ustawy:

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) transportujących odpady,

c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,

d) prowadzących zakłady recyklingu statków,

e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 51) - organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,

b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:

– odpadów opakowaniowych,

– produktów w opakowaniach,

c) eksportujących:

– odpady opakowaniowe,

– opakowania,

– produkty w opakowaniach,

d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,

e) wprowadzających opakowania,

f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

g) 95  przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

ZWOLNIENIA Z WPISU

Ustawodawca wprowadził jednak szereg wyłączeń o charakterze podmiotowym i przedmiotowym. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach, nie podlegają wpisowi do rejestru:

  • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
  • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  • podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady;
  • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, wskazano listę odpadów wraz z ich ilością, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Zgodnie z tym uregulowaniem przedsiębiorcy nie muszą zgłaszać odpady w ilości:

  • bez ograniczeń: odpadowa masa roślinna i odchody zwierzęce;
  • do 10 Mg (ton)/rok: odpady kory i korka, trociny wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04,
  • do 0,1 Mg (100 kg)/rok: odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
  • do 5 Mg (5 ton)/rok: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione 17 08 02.

SPOSOBY ZŁOŻENIA WNIOSKU

Formularze zawierające wniosek rejestracyjny znajdują się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/. Wnioski w formie formularzy należy składać bezpośrednie lub pocztą we właściwym Urzędzie Marszałkowskim. Możliwe jest również złożenie wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem
e-maila (przy opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym) bądź poprzez zalogowanie się na platformie EPUAP.

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. poprzez konto w Rejestrze BDO, będzie prowadzona ewidencja odpadów. Dokumentacja elektroniczna zastąpi karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Co istotne, przedsiębiorstwa niewpisane do Rejestru BDO, nie będą mogły po 1 stycznia 2020 r.  przekazywać wytworzonych odpadów firmom je zbierającym, ponieważ nie będą miały możliwości wystawienia niezbędnych dokumentów

Jak wynika jednak z informacji Ministerstwa Klimatu, planowana jest nowelizacja kluczowego rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431). Celem zmian ma być rozszerzenie katalogu rodzajów odpadów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania z BDO. Dlatego też rekomendujemy sprawdzanie informacji dotyczących tych zmian, ponieważ mogą mieć one wpływ na ewentualne zwolnienie z obowiązku.

Mimo stale wprowadzanych zmian w systemie BDO, sugerujemy jednak wysłanie wniosku
w terminie przekazanym ustawą (czyli do 1 stycznia 2020 r.), gdyż jak wyżej wskazano, brak zarejestrowania przedsiębiorcy może uniemożliwić odbiór odpadów przez odpowiednią firmę.

W sprawach wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnieniem formularzy rejestracyjnych, zapraszamy do kontaktu:
Patrycja Węcławowicz
patrycja.weclawowicz@basiewiczkasprzyk.pl
Tel. + 48 530 208 340

Zobacz także