21.03.2019 NSA uzasadnia wyrok w sprawie koncesji

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię Basiewicz Kasprzyk w imieniu jednego z klientów, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pisemne uzasadnienie wyroku z dnia 29.01.2019 r. w sprawie dotyczącej pozostawienia bez rozpoznania wniosku o zmianę koncesji. Wyrokiem tym Sąd uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w takim działaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie dopatrzył się uchybień. Z uzasadnienia sporządzonego w sprawie wynika, że czynność materialno techniczna URE regulowana art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, może mieć charakter odmienny od ogólnego przepisu art. 64 § 2 k.p.a.
Konsekwencje wyroku Sądu mogą być niezwykle istotne dla przedsiębiorców, którzy w wyniku postępowania aktualizacyjnego (w wyniku nowelizacji prawa energetycznego) polegającego na dostosowaniu nowej definicji paliw ciekłych. W przypadku uznania przez Sąd, że działania URE polegające na zbyt szerokim zakresie prowadzonych postępowań, nie miały podstaw prawnych - wówczas pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie prowadziłoby do wygaśnięcia koncesji z mocy prawa (co przewidują aktualne przepisy).
Opisany problem może dotyczyć kilku tysięcy przedsiębiorców, którzy utracili uprawnienia koncesyjne w zakresie obrotu paliwami ciekłymi bądź to z powodu nieuzupełnienia wniosku w zakresie opisanym w wezwaniu od Prezesa URE bądź to z powodu uzupełnienia wyłącznie w części. 

Zobacz także