15 KWIETNIA 2021 r. UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OPŁAT KONCESYJNYCH NA NOWYCH ZASADACH

W dniu 18 lutego 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne mająca  na celu jeszcze większą kontrolę przedsiębiorców prowadzących działalność koncesjonowaną prowadzoną przez Urząd Regulacji Energetyki. Przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 234), zmieniono przepis ustanawiający nową karę pieniężną w wysokości 1.000 zł za niewywiązywanie się z obowiązku złożenia formularza w sprawie opłaty koncesyjnej.

Link do ustawy nowelizującej:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000234

Przypominamy, że od roku 2019, każdego 15 kwietnia danego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej oraz co istotne - nadesłania formularza w sprawie tej opłaty. Opłatę tę należy wyliczać na podstawie przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i uiszczać ją bez oczekiwania na przypomnienie na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki. Wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty koncesyjnej należy przedłożyć wypełniony formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r.

Link do komunikatu URE w sprawie opłaty koncesyjnej, dostępny na stronie:
https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/oplaty/9260,Rozliczenie-przychodu-osiagnietego-w-roku-2020-oplata-z-tytulu-udzielonej-konces.html

Przed wejściem w życie ustawy przypisy ustawy (art. 56 ust. 2 h pkt 10) kara pieniężna przewidziana za niezłożenie formularza (art. 34 ust. 4 i 5) była oznaczona widełkowo od 500 do 5000 zł. Aktualnie po zamianie przepisu zrezygnowano z tej formuły na rzecz sztywnego określenia jej na kwotę 1.000 zł za naruszenie. Ponieważ regulacje nakładające obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej wraz z formularzem obowiązują już od 3 lat, Urząd Regulacji Energetyki może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości nawet 11 000 zł.

W kontekście informacji przekazywanych przez URE, iż zamierza wszczynać postępowania wobec koncesjonariuszy uchylających się od obowiązków sprawozdawczych, należy pamiętać, że oprócz dokonania opłaty koncesyjnej, obligatoryjne jest złożenie formularza wraz z zawartymi w nim  informacjami m.in. o przychodzie osiągniętym w danym roku, na podstawie którego zostanie wyliczona opłata koncesyjna, współczynniku należnej opłaty zależnego od rodzaju działalności objętej koncesją, a także ewentualnych odsetkach za zwłokę.

Termin na spełnienie tego „podwójnego obowiązku” związanego z uiszczeniem opłaty koncesyjnej wraz z przedłożeniem prawidłowo wypełnionego formularza upływa już 15 kwietnia 2021 roku. Zalecane jest zatem niezwłoczne podjęcia czynności przed URE, ponieważ ewentualne sankcje wynikające z uchybienia terminu ww. obowiązku będą stanowić nie tylko odsetki za zwłokę, ale również nowo wprowadzona kara pieniężna. Co istotne, koncesjonariusze, którzy uchybili terminowi złożenia sprawozdań za lata 2019 - 2020 powinni rozważyć podjęcie działań w celu uniknięcia postępowań w tym zakresie, gdyż na dzień niniejszej informacji potencjalne kary nie uległy jeszcze przedawnieniu.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Kancelaria Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych sp. p. prowadzi doradztwo z zakresu prawa energetycznego, w tym w szczególności dotyczącego obrotu paliwami ciekłymi (OPC) oraz wytwarzania energii (OZE). W razie wszelkich wątpliwości związanych z aktualizacją, zmianą przedmiotu i zakresu posiadanych już koncesji, a także wszelkimi obowiązkami koncesyjnymi, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie (71) 307-02-23.

Zobacz także