02.01.2020 - Znowelizowana definicja paliw ciekłych - zmiany koncesji OPC

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 września 2019 r., w art. 2 pkt 1, wprowadziła zmiany w art. 3 pkt 3 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne poprzez zmianę określeń niektórych rodzajów paliw ciekłych oraz poprzez objęcie paliw ciekłych, niezależnie od ich przeznaczenia, stosownymi obowiązkami ustawowymi.

Dodatkowo dnia 1 grudnia 2019 r. wszedł w życie przepis wykonawczy tj. rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących - do wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu lub wpisowi do rejestru podmiotów przywożących włączono paliwa ciekłe o nowych kodach CN.

Aktualne brzmienie przepisu nowelizowanego:
3b) paliwa ciekłe – ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki:
a) półprodukty rafineryjne,
b) gaz płynny LPG,
c) benzyny ciężkie,
d) benzyny silnikowe,
e) benzyny lotnicze,
f) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych,
g) paliwa typu nafty do silników odrzutowych,
h) inne rodzaje nafty,
i) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe,
j) ciężkie oleje opałowe,
k) benzyny lakowe i przemysłowe,
l) biopaliwa ciekłe,
m) smary
– określone w załączniku A rozdział 3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), niezależnie od ich przeznaczenia, których szczegółowy wykaz ustanawiają przepisy wydane na podstawie art. 32 działalność gospodarcza wymagająca uzyskania koncesji ust. 6

Termin na złożenie wniosków o zmianę koncesji (w przypadku gdy działalność dotyczy znowelizowanej części) upływa w dniu 1 marca 2020 r.

Konsekwencją niezłożenia wniosku we wskazanym powyżej terminie będzie wykonywanie działalności bez wymaganej koncesji (art. 57g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne) lub z naruszeniem warunków posiadanej koncesji (art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne) lub bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących (art. 57g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał komunikat nr 87/2019 w przedmiocie określenia zmian, jakie będą wprowadzane w związku z nowelizacją.
Link do komunikatu:
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8566,Komunikat-nr-872019.html


Przedsiębiorców zainteresowanych zleceniem Kancelarii opracowania wniosku o zmianę koncesji prosimy o kontakt e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub pod nr telefonu +48 607535683.

Zobacz także