7.01.2020 - nowe obowiązki dla przedsiębiorców z sektora MŚP: wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2020

Przypominamy, że ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – dalej PPK (Dz.U. z 2019 poz. 1572) wraz z rozpoczęciem 2020 roku wprowadzono, dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, obowiązek wdrożenia PPK. W kolejnych miesiącach obejmie on również firmy zatrudniające ponad 20 pracowników.

Pracownicze Plany Kapitałowe, to system gromadzenia długoterminowych oszczędności, do którego przystąpić mogę pracodawcy i pracownicy, aby przy udziale państwa. Ideą jest forma odkładania określonych środków pieniężnych w trakcie zatrudnienia, które w załączeniu będą dostępne po ukończeniu 60 roku życia. Program przewiduje w tym zakresie elastyczność i możliwość wycofania zainwestowanych kwot, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia powstałych kosztów oraz utraty prawa do części przekazanej przez państwo i pracodawcę.

O ile do programu przystąpiły już duże przedsiębiorstwa (zatrudniające ponad 250 osób) o tyle w tym roku będą nim obowiązkowo objęte firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Terminy:
Dla średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 osób)

- 24.03.2020 r. – porozumienie z reprezentacją załogi
- 24.04.2020 r. – zawarcie umowy o zarządzenia PPK
- 11.05.2020 r. – zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających od 20 do 49 osób)
- 01.07.2020 r. – objęcie ustawą

- 27.09.2020 r. – porozumienie z reprezentacją załogi
- 27.10.2020 r. – zawarcie umowy o zarządzenia PPK
- 10.11.2020 r. – zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Z punktu widzenia pracodawców w najbliższych miesiącach istotne jest:

  • przygotowanie informatorów dla pracowników
  • wybór osób odpowiedzialnych za wdrożenie programu
  • przeszkolenie personelu delegowanego
  • zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu

Istotna z punktu widzenia pracodawcy jest w szczególności ostatnia pozycja, gdyż według założeń ustawy pracodawca będzie opłacał za pracownika od 1,5 do 2,5% jego wynagrodzenia (jest to zależne od wybranego wariantu).

Zawarcie umowy przez pracodawcę z wybraną instytucją finansową powinno poprzedzić porozumienie z załogą, przy czym w braku konsensu w tym przedmiocie, prawo do podjęcia ostatecznej decyzji leży w kompetencji pracodawcy.

Adres do informacji Ministerstwa Finansów:
https://www.gov.pl/web/finanse/ppk-pracownicze-plany-kapitalowe

Adres do oficjalnej strony PPK:
https://www.mojeppk.pl/

Adres do pobrania ustawy:
https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Kancelaria zwraca uwagę aby przy wyborze instytucji finansowej dokonać weryfikacji jej wiarygodności, a następnie ustalić warunki prowadzenia programu.

Przede wszystkim zwracamy uwagę, że wyłącznie podmioty spełniające ustawowe wymagania mogę zarządzać środkami PPK. Lista zaakceptowanych instytucji znajduje się pod adresem:
https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Dla ustalenia najkorzystniejszej opcji zarządzania programem należy zatem uwzględnić w szczególności:

  1. uprawnienie do wykonywania usług zarządzania – wpis na listę,
  2. wiarygodność finansowa instytucji – bezpieczeństwo gromadzonych środków,
  3. koszty usługi – koszty zarządzania programem przez instytucję,
  4. poziom obsługi  - sposób realizacji programu i komunikacja z pracodawcą.


Przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem Kancelarii przy wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (przygotowanie materiałów informacyjnych, weryfikacja umów o zarządzenie i prowadzenie PPK) prosimy o kontakt za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także