16.11.2018 Kontrahent wykreślony z rejestru VAT

Tylko w 2017 r. urzędy skarbowe wykreśliły ponad 110.000 podatników VAT z rejestru. Odwołania od decyzji zaledwie kilkadziesiąt firm. Zgodnie z treścią art. 96 ust. 9 ustawy o VAT taka procedura jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy podatnik nie istnieje, mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwanie naczelnika organu podatkowego, z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działalność z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią podstawy do odliczenia VAT faktury w przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący. W konsekwencji faktura, nawet w przypadku gdy jest poprawna w swej treści, nie uprawnia nabywcy do odliczenia zawartego w niej podatku naliczonego.

W opisanych sytuacjach, jeśli dokonano transakcji potwierdzonej fakturą VAT z podatnikiem wykreślonym z rejestru, Urząd Skarbowy będzie domagał się korekty deklaracji oraz zwrotu odliczonego podatku. Możliwe są wówczas dwie drogi prawne, pierwsza polegająca na kwestionowaniu stanowiska US, z powołaniem na orzecznictwo TSUE (wyrok z 7 marca 2018 r., sygn. akt: C-159/17) lub alternatywnie dochodzić roszczeń zwrotnie od wykreślonego podatnika.

 

Zobacz także