15.01.2019 Kary dla firm za przekroczenie poboru energii elektrycznej

Informacje prasowe wskazują, iż Urząd Regulacji Energetyki masowo nakłada na przedsiębiorców kary za niezastosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii wprowadzonych w 2015 r. (tzw. kary za przekroczenie mocy).

Podstawą do wszczynania postępowań w przedmiocie nakładania w/w kar były wprowadzone w sierpniu
2015 r. ograniczenia w poborze energii, przyjęte z powodu obniżenia w tamtym czasie rezerw mocy w sieci elektroenergetycznej (co było wynikiem upalnego lata). W dużej części przypadków przedsiębiorcy nie mieli nawet świadomości obowiązywania w/w ograniczeń, z uwagi na sposób przekazywania informacji o ich wprowadzeniu (informacje o obowiązaniu ograniczeń przekazywane były przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w komunikatach ogłaszanych w Polskim Radiu dwa razy w ciągu dnia). Trudno założyć, że przedsiębiorcy (osoby kierujące przedsiębiorstwami) byli słuchaczami Polskiego Radia o określonych  godzinach, w których podawany był komunikat.

Niestety dla przedsiębiorców regulacje prawne stanowiące o nałożeniu kary za niezastosowanie się do wprowadzonych ograniczeń w poborze energii elektrycznej mają charakter obiektywny, co oznacza iż o odpowiedzialności tej przesądza sam fakt niezastosowania do obowiązujących ograniczeń. Innymi słowy nie ma w tym przypadku znaczenia, czy niezastosowanie się do powyższych ograniczeń było przez przedsiębiorcę zawinione (wina stanowi subiektywny element odpowiedzialności). Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy są skazani na to, by przyjmować bez zastrzeżeń nakładane przez URE kary. Prawo energetyczne oraz inne regulacje, które - w myśl poglądów prezentowanych przez orzecznictwo sądowe powinny być stosowane – uzupełniająco, dają możliwość przedsiębiorcom zwalczania wysokości nałożonej kary, a nawet w pewnych przypadkach zastosowania instytucji odstąpienia od jej wymierzenia.

Rozważając zasadność wniesienia odwołania od decyzji Prezesa URE o nałożeniu kary pieniężnej za przekroczenie mocy należy wziąć pod uwagę:

  1. w jakich dniach (jak długo) trwał stan przekroczenia,
  2. jaki był poziom przekroczenia,
  3. w jakim momencie przedsiębiorca powziął informację o wprowadzeniu ograniczeń,
  4. z jakiego źródła przedsiębiorca powziął informację o wprowadzeniu ograniczeń,
  5. jakie czynności powziął po pozyskaniu informacji o wprowadzeniu ograniczeń,
  6. czy istniały obiektywne możliwości natychmiastowego dostosowania się do wprowadzonych ograniczeń,
  7. w jakim czasie po powzięciu w/w informacji podjął kroki celem dostosowania do ograniczeń,
  8. po jakim czasie dostosował się do wprowadzonych ograniczeń,
  9. czy wysokość orzeczonej kary wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa.

 

Autor: Łukasz Kasprzyk

lukasz.kasprzyk@basiewiczkasprzyk.pl

Tel.: + 48 605 212 273

Zobacz także