Ustawa lombardowa - projekt

Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowały projekt ustawy o działalności lombardowej, regulującej zasady prowadzenia usług finansowych w ramach lombardu. Zgodnie z założeniami branża zostanie objęta:

Link do projektu ustawy:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358561/katalog/12869275#12869275

Podstawowe założenia nowej regulacji wprowadzają definicje Przedsiębiorcy lombardowego, objęcie działalności lombardowej jako działalności regulowanej, wprowadzenie rejestru podmiotów, definiują instytucje pożyczki lombardowej oraz zastawu lombardowego. Dodatkowo ustawa przewiduje wdrożenie systemu kar w przypadku prowadzenia działalności z naruszeniem wymogów rejestrowych, reklamy, czy rozliczenia z konsumentem.

I. Definicja Przedsiębiorcy lombardowego

Zgodnie z art. 6 projektu przedsiębiorcą lombardowym jest podmiot prowadzący działalność lombardową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (art. 36 projektu) przy założeniu, że minimalny kapitał zakładowy przedsiębiorcy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 50 000 zł (art. 38 projektu).

II. Rejestr Przedsiębiorców lombardowych

Rejestr przedsiębiorców będzie prowadziła Komisja Nadzoru Finansowego w formie teleinformatycznej, a dane firmy umieszczone w rejestrze będą zawierać:

1) firmę i adres siedziby przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer rejestrowy;

4) listę zawierającą adresy wszystkich lokali, w których prowadzona jest przez przedsiębiorcę działalność lombardowa.

Oprócz wymogów formalnych, działalność lombardowa będzie objęta częściowo wymogami podobnymi do innych branż regulowanych. Przepisy projektu zbliżone są do innych wymogów obowiązujących np. przedsiębiorstwa energetyczne, a w szczególności: wymóg niekaralności, obowiązek informowania o zmianach w działalności, system kar za prowadzenie jej bez wymaganego wpisu.


III. Działalność lombardowa

Przez działalność lombardową rozumie się działalność gospodarczą polegającą na:

1. zawieraniu umów pożyczki lombardowej oraz
2. sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego.

Obie instytucje zostały również zdefiniowane w ustawie jako umowa, w której przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową zobowiązuje się przenieść na własność konsumenta określoną ilość pieniędzy, a konsument zobowiązuje się do zwrotu całkowitej kwoty do spłaty w oznaczonym terminie oraz do udzielenia zabezpieczenia poprzez ustanowienie zastawu lombardowego (umowa pożyczki lombardowej) oraz zabezpieczenie wykonania umowy pożyczki lombardowej przez: a) przeniesienie własności przedmiotu zastawu lombardowego - z chwilą zawarcia umowy pożyczki lombardowej do czasu zwrotu zabezpieczonej wierzytelności, b) przeniesienie własności przedmiotu zastawu lombardowego - w przypadku braku zwrotu zabezpieczonej wierzytelności w terminie, c) zobowiązanie do przeniesienia własności przedmiotu zastawu lombardowego - w przypadku braku zwrotu zabezpieczonej wierzytelności w terminie, d) upoważnienie do zbycia przedmiotu zastawu lombardowego - w przypadku braku zwrotu zabezpieczonej wierzytelności w terminie (zastaw lombardowy).

Dla obu form prowadzenia działalności projektodawca wprowadził liczne wymagania formalne, w szczególności dotyczące formy zawierania umów z konsumentami, ich rozwiązania oraz sposobu rozliczenia.


Pozytywnie o projekcie ustawy wypowiedziały się stowarzyszenia przedsiębiorców, w tym ZPP (link: https://zpp.net.pl/tag/stanowisko/) a jego współautorem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (link: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-dzialalnosci-lombardowej)


Mając na względzie tempo wprowadzania zmian legislacyjnych, Kancelaria rekomenduje przedsiębiorcom działającym w branży lombardowej przygotowanie formalno prawnych wymogów w celu dostosowania do planowanych zmian ujętych w projekcie ustawy. Jakkolwiek na obecnym etapie uzgodnień i opiniowania mogą zostać wprowadzone modyfikacje, to biorąc pod uwagę zgodność wszystkich środowisk co do tego, że ustawa musi zostać wprowadzona do polskiego porządku prawnego należy się spodziewać jej uchwalenia.

 

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo przy zakładaniu i rejestracji spółek oraz bieżące wsparcie prawne dla przedsiębiorców działających w branżach regulowanych. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także