Ustawa antylichwiarska – zakaz pozywania pożyczkobiorcy

Nowa ustawa antylichwiarska obowiązuje od 18 grudnia 2022 r. i wprowadziła do systemu prawne ogromną ilość zmian w ustawach regulujących działalność firm z branży pożyczkowej. Wiele z nich dotyczą przede wszystkim formy prawnej przedsiębiorcy, obowiązku raportowania czy kontrolnej funkcji Komisji Nadzoru Finansowego.

Istotne z punktu widzenia pożyczkodawców są również nowe przepisy dotyczące kosztów udzielanych pożyczek i kredytów, maksymalnego oprocentowania oraz sposobu zabezpieczenia. Niemniej jednym z elementów najważniejszych jest dodanie nowej regulacji art. 9 a ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzająca zakaz dochodzenia roszczeń od pożyczkobiorcy jeśli w chwili udostępnienia środków posiadał on już zaległości finansowe z innych tytułów. Zgodnie z ust. 5 pkt 2) dochodzenie wierzytelności jest dopuszczalne dopiero po dniu całkowitej spłaty wcześniejszego zobowiązania, jego wygaśnięcia lub po prawomocnym stwierdzeniu przez sąd nieistnienia tego zobowiązania – przy czym zakaz zbywania wierzytelności i jej dochodzenia nie wstrzymuje biegu przedawnienia, a za okres zakazu zbywania wierzytelności i jej dochodzenia nie można doliczać odsetek lub pozaodsetkowych kosztów kredytu, a także innych opłat związanych z tą wierzytelnością.” Oznacza to zatem że firma pożyczkowa nie będzie mogła pozwać klienta jeśli okaże się, że jego wiarygodność finansowa nie została zbadana lub powinna prowadzić do negatywnej oceny.

Tak poważne ograniczenia w działalności pożyczkowej zmuszą branżę do przemodelowania dotychczasowych schematów działania. W tym kontekście można rozważyć zmianę działalności z firmy pożyczkowej na lombardową. Jedną z form usług świadczonych przez lombard jest bowiem sprzedaż z prawem odkupu rzeczy przez ich dotychczasowego właściciela. Odkup zakłada dla pierwotnego właściciela prawo do  odstąpienia od umowy po zapłacie określonej kwoty odstępnego. Umowy sprzedaży nie są traktowane jako umowy o pożyczkę konsumencką, co również może przełożyć się na wyłącznie obowiązku przestrzegania limitu kosztów pozaodsetkowych.

Podobnym rozwiązaniem, które może być stosowane jako alternatywa dla pożyczek lub umów kredytowych może być skorzystanie z instytucji prawnej przechowania, która odmienna konstrukcyjnie pozwala na ominięcie wprowadzonych regulacji. Każdorazowo trzeba jednak pamiętać, że tego rodzaju rozwiązania wymagają szczegółowej analizy systemu działalności przedsiębiorcy.

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo przy zakładaniu i rejestracji spółek oraz schematach działalności i bieżące wsparcie prawne dla przedsiębiorców działających w branżach regulowanych. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także