Lombard jako alternatywa dla firmy pożyczkowej

Obecnie w Sejmie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy antylichwiarskiej, przewidującej bardzo poważne zmiany dla firm pożyczkowych, wobec których planowane są znaczne obostrzenia zarówno w zakresie formy prowadzonej działalności gospodarczej, sposobu udzielania pożyczek a także nadzoru KNF związanego z raportowaniem oraz opłatami. Bez wątpienia nowe przepisy spowodują, że branżę tą trzeba będzie traktować jako działalność w pełni regulowaną.

Link do przebiegu procesu legislacyjnego:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1911

INSTYTUCJA POŻYCZKOWA TYLKO W FORMIE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z KAPITAŁEM 1 MLN ZŁ

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że ważną z punktu widzenia przedsiębiorców jest wprowadzenie konieczności zmiany formy prowadzonej działalności na spółkę akcyjną. Od 2015 roku obowiązuje co prawda przepis art. 59 a ustawy o kredycie konsumenckim, który nałożył na instytucje pożyczkowe obowiązek działania jako spółka z ograniczoną odpowiedzialności lub spółka akcyjna z kapitałem zakładowym nie mniejszym niż 200.000 zł, niemniej nowe przepisy są znacznie bardziej rygorystyczne. W projekcie założono zmianę tego przepisu poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„1. Instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej.
2. Minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 1 000 000 zł.”

Zmiana będzie dość istotne szczególnie dla mniejszych firm pożyczkowych, gdyż prowadzenie spółki akcyjnej wiąże się z koniecznością przygotowania statutu, przekształceniu spółki lub założeniu nowego podmiotu. Wszystkie zgromadzenia będą ponadto musiałyby być protokołowane przy obecności notariusza. Nie można jednocześnie zapominać, że w dalszym ciągu obowiązywać będzie ust. 3 art. 59 a ustawy, który stanowi, że „Kapitał zakładowy, o którym mowa w ust. 2, może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym. Środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.”.

Projekt ustawy dostępny jest na stronie Sejmu RP:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1911


LOMBARD ALTERNATYWĄ DLA FIRMY POŻYCZKOWEJ ?


W kontekście proponowanych zmian, nie można zapominać, że równocześnie Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowały projekt ustawy o działalności lombardowej, regulującej zasady prowadzenia usług finansowych w ramach lombardu.  Podstawowe założenia nowej regulacji wprowadzają definicje Przedsiębiorcy lombardowego, objęcie działalności lombardowej jako działalności regulowanej, wprowadzenie rejestru podmiotów, definiują instytucje pożyczki lombardowej oraz zastawu lombardowego. Dodatkowo ustawa przewiduje wdrożenie systemu kar w przypadku prowadzenia działalności z naruszeniem wymogów rejestrowych, reklamy, czy rozliczenia z konsumentem. Pisaliśmy o tym tutaj:
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/ustawa-lombardowa-projekt


Co istotne, obie nowelizacje dotyczą tej samej instytucji prawnej, jaką jest umowa pożyczki i obie przewidują dla przedsiębiorców różne wymogi dotyczące formy prawnej. O ile dla instytucji pożyczkowej wymagana jest forma spółki akcyjnej z kapitałem 1 milion złotych, to zgodnie z art. 6 projektu przedsiębiorcą lombardowym jest podmiot prowadzący działalność lombardową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (art. 36 projektu) przy założeniu, że minimalny kapitał zakładowy przedsiębiorcy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 50 000 zł (art. 38 projektu).


W tym kontekście należy rozważyć zmianę działalności z firmy pożyczkowej na lombardową. Jedną z form usług świadczonych przez lombard jest bowiem sprzedaż z prawem odkupu rzeczy przez ich dotychczasowego właściciela. Odkup zakłada dla pierwotnego właściciela prawo do  odstąpienia od umowy po zapłacie określonej kwoty odstępnego. Umowy sprzedaży nie są traktowane jako umowy o pożyczkę konsumencką, co również może przełożyć się na wyłącznie obowiązku przestrzegania limitu kosztów pozaodsetkowych.


Nowelizacja zakłada bowiem również zmianę kodeksu cywilnego poprzez dodanie nowych przepisów do art. 720, między innymi przepisu art. 720² w którym w §  przewidziano, że „koszty pozaodsetkowe, o których mowa w § 1, w całym okresie spłaty pożyczki nie mogą być wyższe od 25% całkowitej kwoty pożyczki”.


Mając na względzie tempo wprowadzania zmian legislacyjnych, Kancelaria rekomenduje przedsiębiorcom działającym w branży pożyczkowej przygotowanie formalno prawnych wymogów w celu dostosowania do planowanych zmian ujętych w projekcie ustawy. Jakkolwiek na obecnym etapie uzgodnień i opiniowania mogą zostać wprowadzone modyfikacje, to biorąc pod uwagę zgodność wszystkich środowisk co do tego, że ustawa musi zostać wprowadzona do polskiego porządku prawnego należy się spodziewać jej uchwalenia.


W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo przy zakładaniu i rejestracji spółek oraz bieżące wsparcie prawne dla przedsiębiorców działających w branżach regulowanych. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.


Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

 

Zobacz także